[1]
เสมาขันธ์ ช., “รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D)”, Life Sci. Environ. J., vol. 10, no. 1-2, pp. 97–104, Mar. 2014.