[1]
ศรีรัตนประสิทธิ์ น., “ปัญหาโลกร้อน กับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”, Life Sci. Environ. J., vol. 11, no. 1-2, pp. 42–51, Mar. 2014.