[1]
ปารีศรี ร., “เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร”, Life Sci. Environ. J., vol. 10, no. 1-2, pp. 88–96, Mar. 2014.