[1]
อยู่มี พ., “การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1”, Life Sci. Environ. J., vol. 11, no. 1-2, pp. 20–25, Mar. 2014.