[1]
น้อยโขง ว., สังโยคะ ส., and แสงสุข จ., “วามหลากชนิดของปลาและสภาวะการติดพยาธิของปลาในบริเวณ เขื่อนแควน้อยบํารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก A study on species diversity of fishes and helminthic infection of the fishes in Kaew-noi Bam-rungdan dam, Phitsanulok province”, Life Sci. Environ. J., vol. 11, no. 1-2, pp. 10–19, Mar. 2014.