[1]
ศรีธาวิรัตน์ ธ., “การศึกษาผลกระทบด้านเสียงจากการจราจรโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์”, Life Sci. Environ. J., vol. 10, no. 1-2, pp. 34–45, Mar. 2014.