[1]
ทองรอด ว., ลิ้มสุวรรณ ท., and ฉัตราภรณ์ ส., “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัย : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) จังหวัดนครสวรรค์”, Life Sci. Environ. J., vol. 10, no. 1-2, pp. 22–33, Mar. 2014.