[1]
ฉิมจารย์ อ., “‘คาร์บอนเครดิต’ ธุรกิจขายมลพิษ”, Life Sci. Environ. J., vol. 12, no. 1, pp. 103–110, Mar. 2014.