[1]
สุภาวงศ์ ส. and วชิระวงศกร ป., “คุณภาพน้ำผิวดินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก”, Life Sci. Environ. J., vol. 12, no. 1, pp. 72–85, Mar. 2014.