[1]
เสมาขันธ์ ช., “บทบรรณาธิการ”, Life Sci. Environ. J., vol. 13, no. 2, Mar. 2014.