[1]
หินเธาว์ บ., วัฒนชัยยิ่งเจริญ เ., and เลิศสุวรรณไพศาล ป., “ทางเลือกในการกำจัดทำลายขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์”, Life Sci. Environ. J., vol. 12, no. 2, pp. 102–111, Mar. 2014.