[1]
บ่อคำ ร., “การพัฒนาครูคณิตศาสตร์โดยวิธีสอนแบบใหม่”, Life Sci. Environ. J., vol. 12, no. 1, pp. 35–41, Mar. 2014.