[1]
บุตรเอก ก., แก้วเงา ส., and วชิระวงศกร ป., “สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”, Life Sci. Environ. J., vol. 12, no. 2, pp. 74–90, Mar. 2014.