[1]
นาคขุนทด ม., “การเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของละอองเรณูในบัวสายเขตอบอุ่นและเขตร้อน”, Life Sci. Environ. J., vol. 12, no. 2, pp. 60–73, Mar. 2014.