[1]
เสมาขันธ์ ช., “บทบรรณาธิการ”, Life Sci. Environ. J., vol. 12, no. 1, Mar. 2014.