[1]
โพธิ์ศรี เ., “บทบรรณาธิการ”, Life Sci. Environ. J., vol. 14, no. 1, Mar. 2014.