[1]
มากสาคร อ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร”, Life Sci. Environ. J., vol. 14, no. 1, pp. 42–52, Mar. 2014.