[1]
ศรประเสริฐ ร., นอแสงศรี ภ., and หัมพานนท์ อ., “ผลของสารสกัดหยาบจากใบรางแดง (Ventilago denticulata Willd.) ต่อการเจริญของ Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum”, Life Sci. Environ. J., vol. 13, no. 1, pp. 42–47, Mar. 2014.