[1]
จองไพจิตรสกุล ร., “ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณต้นอ่อนเอื้องผึ้งในสภาพปลอดเชื้อ”, Life Sci. Environ. J., vol. 14, no. 1, pp. 25–31, Mar. 2014.