[1]
เพชรศรี ส. and จงจิตวิมล ธ., “มูลค่าทางเศรษฐกิจการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพโดยชาวชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่บ้านร่องกล้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก”, Life Sci. Environ. J., vol. 14, no. 1, pp. 13–24, Mar. 2014.