[1]
บุณยะรัตเวช อ., “การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน”, Life Sci. Environ. J., vol. 14, no. 1, pp. 5–12, Mar. 2014.