บดีรัฐ โ. (2016) “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความขัดแย้งทางการเมือง”, Life Sciences and Environment Journal, 16(1), pp. 20–31. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/65271 (Accessed: 21 May 2024).