วชิระวงศกร ป., รอดขาว ส. and ช่วยปุ่น เ. (2016) “การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคผักประเภทใบ ที่มีการปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม: กรณีศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, Life Sciences and Environment Journal, 16(2), pp. 167–177. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/60325 (Accessed: 24 May 2024).