ละม้ายจีน ก. and ช่วยบำรุง เ. (2016) “ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี”, Life Sciences and Environment Journal, 17(1), pp. 190–199. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58326 (Accessed: 21 May 2024).