สารวิทย์ ว. (2016) “คำเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ เพศ และความสัมพันธ์ของผู้พูด”, Life Sciences and Environment Journal, 17(1), pp. 169–179. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58322 (Accessed: 28 May 2024).