สุภาพรหม ก. and อินทร์ม่วง อ. (2016) “การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย”, Life Sciences and Environment Journal, 17(1), pp. 11–20. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/58299 (Accessed: 19 May 2024).