เทียรฆนิธิกูล ฐ. and วงษ์ดอกไม้ ร. (2016) “การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน”, Life Sciences and Environment Journal, 16(2), pp. 279–285. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56666 (Accessed: 21 May 2024).