ฐิตธมฺโม (แก้วนวน) พ. (2016) “วิธีการพัฒนาจิตตามแนวกสิณในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, Life Sciences and Environment Journal, 16(2), pp. 241–250. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56663 (Accessed: 28 May 2024).