ศรีสมบัติ บ. (2016) “ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดกลุ่มการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”, Life Sciences and Environment Journal, 16(2), pp. 189–200. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56657 (Accessed: 28 May 2024).