เพชรศรี ส., สงคราม จ. and จงจิตวิมล ธ. (2016) “ความหลากหลายของจุลสาหร่ายในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”, Life Sciences and Environment Journal, 16(2), pp. 178–188. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56571 (Accessed: 24 May 2024).