เฉิดฉิ้ม ส., ภัทรกิจโสภณ ส. and ขาวผ่องอำไพ ศ. (2016) “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำนครชัยศรี”, Life Sciences and Environment Journal, 15(2), pp. 125–132. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56555 (Accessed: 21 May 2024).