พิชญไพบูลย์ ส., คงรัตนประเสริฐ ว., ลาภวงศ์ราษฎร์ อ. and แสนหมื่น อ. (2016) “การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1”, Life Sciences and Environment Journal, 15(2), pp. 115–124. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56554 (Accessed: 23 May 2024).