คล้ายเกตุ ว. (2016) “การจัดการสุขภาพสำหรับประชาชนภาวะอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, Life Sciences and Environment Journal, 15(2), pp. 104–114. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56499 (Accessed: 29 May 2024).