คงนิรันดรสุข เ., ชินสำราญ ก., ทักษิณธรรม ว. and สุทธิวิเศษ ส. (2016) “ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดินที่สถานีวิจัย สิ่งแวดล้อมสะแกราช”, Life Sciences and Environment Journal, 15(2), pp. 45–53. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56490 (Accessed: 21 May 2024).