พูลประเสริฐ พ. and เสนารัตน์ ศ. (2016) “ความหลากหลายของชนิด ถิ่นอาศัยและการกระจายของแมลงปั่นใย ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, Life Sciences and Environment Journal, 15(2), pp. 38–44. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56489 (Accessed: 21 May 2024).