ใบไม้ ว. (2016) “การศึกษาและการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, Life Sciences and Environment Journal, 15(2), pp. 1–11. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/56486 (Accessed: 28 May 2024).