เขตต์กัน พ. (2016) “การศึกษาสภาพและปัญหาการเช่าซื้อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเช่าซื้อ”, Life Sciences and Environment Journal, 16(1), pp. 106–117. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55663 (Accessed: 23 May 2024).