โพตะกาว เ. (2016) “การทำบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก”, Life Sciences and Environment Journal, 16(1), pp. 95–105. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55661 (Accessed: 28 May 2024).