อุปรา โ. and ธนสุวรรณ ป. (2016) “ภาวะเสี่ยงและความรู้เกี่ยวกับอาการเตือนของภาวะฉุกเฉิน ทางโรคหลอดเลือดสมอง”, Life Sciences and Environment Journal, 16(1), pp. 87–94. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55660 (Accessed: 23 May 2024).