แจ่มแจ้ง ข. (2016) “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้าน จังหวัดกำแพงเพชร”, Life Sciences and Environment Journal, 16(1), pp. 50–63. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55620 (Accessed: 28 May 2024).