ศิลาอาส์น ม. (2016) “บทบรรณาธิการ”, Life Sciences and Environment Journal, 16(1). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/55586 (Accessed: 28 May 2024).