เอมหยวก ศ., มีทรัพย พ. and วิริยะสุมน ศ. (2014) “การเสริมสรางสมรรถนะครูบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน”, Life Sciences and Environment Journal, 15(1), pp. 110–120. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20047 (Accessed: 29 May 2024).