คลี่สุนทร อ. (2014) “การวางแผนและการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ”, Life Sciences and Environment Journal, 15(1), pp. 21–31. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20037 (Accessed: 24 May 2024).