มาลัยวงศ์ ค. (2014) “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท”, Life Sciences and Environment Journal, 15(1), pp. 1–20. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/20034 (Accessed: 28 May 2024).