สุริยะกันธร ป., นาคประสม น. and อัศวราชันย์ ฤ. (2014) “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งขมิ้นชันด้วยวิธีการพื้นผิวตอบสนอง”, Life Sciences and Environment Journal, 14(2), pp. 44–52. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17422 (Accessed: 24 May 2024).