โพธิ์ศรี เ. (2014) “บทบรรณาธิการ”, Life Sciences and Environment Journal, 14(2). Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17414 (Accessed: 23 May 2024).