เชี่ยวชาญวิทย์ ด. (2014) “การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีธรรมชาติ”, Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), pp. 111–115. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17402 (Accessed: 21 May 2024).