เอกวิริยะกิจ ส. (2014) “การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมี”, Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), pp. 102–110. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17401 (Accessed: 21 May 2024).