ตั้งตระการพงษ์ น. (2014) “สุนัขบางแก้ว”, Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), pp. 88–93. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17398 (Accessed: 21 May 2024).