ฉิมภู่ ด. (2014) “ไก่สายพันธุ์เหลืองหางขาวสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”, Life Sciences and Environment Journal, 2(1-2), pp. 82–87. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17397 (Accessed: 23 May 2024).